Celem szkoły jest rzetelne nauczanie języków obcych osób dorosłych z nastawieniem na komunikację językową we wszystkich sytuacjach życiowych z uwzględnieniem postaw kulturowych danego obszaru językowego.

1. Uczestnik przydzielany jest do wybranej przez siebie grupy na deklarowanym poziomie zaawansowania. Kurs “Poziom 1” jest przeznaczony dla osób, które nie mają żadnych podstaw wybranego przez siebie języka. Na kursie “Poziom 1” najbardziej podstawowe zagadnienie t.j. odmiana czasownika “być”, zaimki osobowe, liczebniki itp. są omawiane bardzo ogólnie. Wymaga się od uczestników kursów, którzy nie mają żadnej wiedzy w powyższych tematach conajmniej 4 godziny tygodniowo nauki w domu przez pierwsze 3 lekcje.

2. Celem kursu jest uzyskanie wyższego poziomu w/g europejskich ram CFS (A1, A2, B1, B2)

3. Liczebność grup ustala się na 10 osób wielkość grupy nie może przekroczyć 15 osób.

4. Cena kursu jest zależna od czasu jego trwania (€279-€450) Cena materiałów do nauki nie jest wliczona w cenę kursu.

5. Płatności: Opłatę za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem kursu. Nie ma możliwości zapłaty w ratach. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny nie uprawnia do zwrotu lub zmniejszenia wysokości opłaty, dotyczy to również przerwania uczęszczania na kurs z jakichkolwiek przyczyn. Nie jest również możliwe przerwanie kursu i dokończenie go w innym terminie! Jeśli lekcja nie odbędzie się z winy szkoły, zostanie ona odrobiona w innym terminie.

Jeśli kurs zostanie przerwany z przyczyn niezależnych od szkoły, np.: epidemia/pandemia, kataklizmy, awaria w budynku szkoły, nauczyciel podejmuje decyzję wspólnie z uczniami co do dalszego przebiegu zajęć; Przewidywane są tutaj dwie możliwości: 1. Wstrzymanie zajęć do najbliższego możliwego terminu. 2. Przeniesienie zajęć na platformę online.

6. W czasie trwania kursu może nastąpić zmiana nauczyciela.

7. Uczestnicy powinni regularnie uczęszczać na zajęcia, a także brać w nich aktywny udział, odrabiać pracę domową i przychodzić na zajęcia przygotowani. Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nie są w stanie przeznaczyć dodatkowo min. 2.5 godzin tygodniowo na pracę własną (np. przez pracę, obowiązki domowe itp.)

8. Szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia w całości kursu, na który kandydat jest zapisany. Mimo, iż naszym celem są kursy na 4 poziomach zaawansowania, nie zawsze jest możliwe zorganizowanie dalszych kursów na wyższym poziomie.

9.Szkoła nie bierze odpowiedzialności za brak indywidualnych postępów w nauce uczestnika kursu, jeśli nie stwierdzi się błędów w metodyce prowadzenia zajęć, a pozostali uczestnicy kursu wykazują się zadowalającymi postępami w nauce.

10. Uczestnik kursu wyraża zgodę na gromadzenie przez szkołę iSpeak danych osobowych uczestnika i korzystanie z nich przez szkołę w kontaktach z uczestnikiem. Szkoła nie udostępnia danych osobowych uczestnika żadnym innym firmom, instytucjom, ani osobom trzecim.

11. Uczestnik kursu wyraża zgodę umieszczania zdjęć zrobionych w trakcie odbywających się zajęć na jej terenie w broszurach, na stronach internetowych, profilu Facebook prowadzonym przez szkołę lub innych materiałach reklamowych. Jeśli uczestnik kursu nie zgadza się na publikowanie jego zdjęć, należy to zgłosić na adres: info@ispeak.nl